01 септември 2008

За административния капацитет, за политическата воля и за още неща…

Европа не е доволна от нас. Прахосваме парите на европейските данъкоплатци и на нашите включително. Изстрелват се вотове на недоверие и се отбиват от вотове на доверие. Водят се остри дебати, искат се и се отказват оставки и всичко се свежда до това, че едни предсрочни избори ще решат проблемите. Наивност или просто тесен кръгозор, потиснат и от желанието за власт? Никой, нито от едната, нито от другата страна, не иска да разкрие същността на проблемите, обективните обстоятелства, които определят настоящето статукво и начините то да бъде променено.

Великият Козма Прутков казва; „Гледай в корена”. Да изрича баналните истини като велики мисли е едно от неговите амплоа. Но очевидно днес са забравени някои банални истини и никой не желае да погледне в корена на нещата.

От едната страна се твърди, че липсва политическа воля да се решат съществуващите остри проблеми, а от другата – обратно, че политическа воля има в изобилие, но са направени някои пропуски. Дали само в политическата воля е проблемът или нещата са много по-сложни?

Държавата е една голяма и изключително сложна система, една макроорганизация. За да може да просперира държавата тя трябва да бъде добре управлявана. Управлението на всяка организация е сложно, а на държавата – супер сложно. Но направете една анкета и попитайте всеки, би ли се наел с управлението на държавата. Ще се удивите колко голям е процента на категорично заявилите, че ще се наемат Наличието на огромен брой политически партии у нас също го доказва. Това води до извода, че всеки идващ на власт пристъпва към управлението на държавата без необходимите знания и без разбиране за това как да се реализира ефикасно и ефективно управление.

През целия преход у нас бе работено не с ясно разбиране какво и как трябва да се направи през него, а в постоянно робуване на различни идеологеми, които всеки интерпретираше както намери за добре. „по-малко държава”, „свободна инициатива”, „свобода на личността” и особено „демокрация” са само малка част от тях. Всяка от тях има своя смисъл и значение и не за отричането им става въпрос, а за правилно разбиране на тяхната същност. Тук не говоря за вплетените лични и корпоративни интереси на управляващи.

Управляването на държавата се извършва чрез държавната администрация, като на местно ниво особено значение има и администрацията на местната власт. Администрациите са инструмента, посредством който се извършва управлението. Неговите ефикасност и ефективност зависят от способностите, които притежава администрацията, за изпълнение на процесите на управление. Те са това, което превръща управленските решения в действия, чрез които те да бъдат изпълнени и да постигнат целите си.

Какво е състоянието на държавната и местните администрации днес? По този въпрос вече писах в една моя статия, в която разгледах преди всичко обективните причини за ниските ефикасност и ефективност на администрацията. Това, че вече от доста години имаме и министерство на държавната администрация не подобрява нещата. То е още една структура, усложняваща държавната администрация, без научно обоснована стратегия, с работа „на парче”. Обявява се като цел съкращаването на държавната администрация с N броя служители. Преди дни бе съобщено, че са съкратени определен брой държавни служители. Защо точно този брой, не е ясно. Никой не съобщава, че са били оптимизирани М административни процеса. Може ли съкращаването на броя на служителите да бъде цел? Ако това се прави от съображения за намаляване на разходите за заплати, то явно целта е далеч от стратегия за повишаване управленските СПОСОБНОСТИ на администрацията. Впрочем, у нас се говори за създаване на съответен „административен капацитет”, а не за управленски способности. Под „административен капацитет” обикновено се разбира съответна административна структура със съответен брой служители, по-нататъшно набъбване на администрацията и по-нататъшното й бюрократизиране.

Защо са ниски управленските способности на българската администрация? В посочената статия са разкрити класическите причини, намаляващи управленските способности, но има и допълнително действащи у нас фактори, които са снижили тези способности в много голяма степен.

В годините на прехода държавната администрация трябваше да се превърне от действаща в условията на тоталитарна държава в администрация, осъществяваща държавното управление в условията на демокрация и пазарно стопанство. Трябва да се има предвид, че към началото на прехода администрацията отдавна бе заболяла от своята административна болест, описана в статията. Това всъщност очертаваше необходимостта от изпълнение едновременно на две важни задачи по отношение на държавната администрация: излекуване от болестта и преобразуване в администрация на демократично и пазарно общество. Всъщност, добре изпълнената втора задача, щеше да постигне целите и на първата. За съжаление, никоя от тези задачи не беше изпълнена добре. Нещо повече: липсваше ясно разбиране за същността на това, което трябва да се направи. А ако имаше някои с необходимото разбиране какво и как да се направи, то не съвпадаше с личните им интереси.

Разликите между двата вида държавно управление са твърде съществени. Едното е централизирана командна система, която директно управлява почти всички сфери на живота в държавата и най вече икономическата. Другата не осъществява директно управление. Тя използва преди всичко механизми за косвено управление: изграждане и развитие на нормативната база, разпределение на държавния бюджет и други.

Но и едната и другата системи на управление имат една основна функция, която е неотменима и необходима на всяка власт – контролната. Държавната и местна власт са тези, които следва да упражняват контрол за спазване на законите и другите нормативни актове. В началото на прехода някои решиха, че „по-малко държава” означава силно ограничаване на контролните й функции. Те сбъркаха демокрацията с анархията. Демокрация с недостатъчна законност не е реална демокрация. Отслабването или липсата на контрол за спазване на законите и другите нормативни актове практически ги обезсилва. Обезсилва се основният механизъм за управление на демократичната държава. Власт, лишена от контролни и съответно санкциониращи функции, престава да бъде власт.

Съществува една обективна закономерност за пряката връзка между ефикасността и ефективността на контрола от държавните институции и престъпността. Колкото по-резултатен е контролът, толкова са по-малки параметрите на престъпността и особено на организираната. С отслабването на контрола се увеличава броя на лицата, които са склонни да нарушат законите или да извършат престъпление. Силно занижения контрол води ди рязко увеличаване на престъпния контингент.

В държавната администрация са култивирани два негативни фактора: силно усложнени процеси и кастрирани контролни функции. Те силно снижават управленските способности на администрацията. В своята синергия те раждат едно от най-уродливите обществени явления – корупцията. При това става въпрос за корупция не като просто явление, а във формата на мощни корупционни системи, вплетени в цялата администрация.

Щом става въпрос за политическа воля на управляващи, то най-необходима е политическата воля за реформиране на държавната администрация. За тази задача е нужна действително желязна политическа воля, но също и достатъчен ресурс от компетентност, от знания за това какво трябва да се направи и как да се направи.

Основните направления, в които следва да се реформира държавната администрация, са две. Първото от тях е направлението на решителното опростяване на административните процеси, като в тях остане само това, което е действително необходимо. Така силно ще се повиши тяхната ефективност и ефикасност, т.е. ще се увеличат управленските способности на администрацията. В същото време ще се освободят значителни човешки ресурси. Голяма част от тях ще са необходими за второто направление.

Второто направление е в засилване на контролните функции с изграждане на добре развита система за многослоен и многопосочен контрол, която да може да осъществява контрол и върху самите контролиращи. Освободените при опростяване на административните процеси човешки ресурси могат да бъдат използвани при изграждането на тази система. Това е система, която ще включва в себе си не само независими специализираните контролни звена, но и цялата йерархия на администрацията.

Естествено такава една реформа е свързана и със значителни промени в нормативната уредба на държавата, за които също е необходима силна политическа воля. А тук вече се доказа липсата на такава. Това именно попречи у нас да се въведе принципа на „мълчаливото съгласие”, засягащ работата на администрацията. Вместо него продължава реално да действа принципът на „мълчаливия отказ”. Защото политическата воля е преди всичко единна воля на управляващото мнозинство в парламента, каквато в конкретния случай липсваше. Когато едно управляващо мнозинство е такова само в крепене на правителството и липсва, когато трябва да подкрепи определена позитивна политика, то за наличие на политическа воля не може да става въпрос.

Очевидно само с желание не може да се постигне много. То е необходимо, защото от него се ражда политическата воля. Но и тя не е достатъчна, защото освен всичко друго е необходимо МОЖЕНЕ. МОЖЕНЕТО се основава на ЗНАНИЕТО. Без наличието на светата троица ИСКАМ, ЗНАМ и МОГА не може да се управлява успешно държавата и да се провежда позитивна политика, колкото и голямо желание за това да имат властващите или стремящите се към властта.

23 април 2008

Писмо до един ръководител

Това е едно писмо, което пратих по електронната поща на един известен ръководител на известна организация. Той на три пъти отлага обучението си в курса по Адаптиращ Мениджмънт. Причината: липсата на време. Получих и отговор, с който този ръководител ми благодари за писмото, но все още не е сигурен, ще успее ли да се включи в новото провеждане на курса.

Понеже смятам, че много ръководители са в ситуацията на остър дефицит от време, реших да публикувам писмото. Както е обичайно в такива случаи, замених името на ръководителя с „господин Хикс”. В останалата част на писмото не е променена нито една буква.

Ето съдържанието на писмото:

Здравейте, господин Хикс,

Мина доста време от последния ни телефонен разговор по време на стартирането на мартенското провеждане на курса по Адаптиращ Мениджмънт. Съжалявам, че тогава, вече за трети път, не успяхте да отделите време за посещение на курса.

В този разговор ми казахте, че сте кандидат за курса, когото най-много ухажвам. Това е вярно и то си има своите причини. Има още няколко кандидата, които отлагат обучението си в курса, но при тях причините са от друго естество, а не както при Вас от липса на време. Техните причини не ги категоризират в някаква определена категория ръководители, но вашата причина го прави това много определено. Тя Ви праща в категорията на вечно заетите ръководители, а тази категория е с ясно определена характеристика. Такива ръководители имат нужда от коригиране на своя начин на работа и за тази цел курсът може определено да изиграе положителна роля. Тази категория присъства на сайта на курса. Този линк

http://adaptacyya.eu/za_kogo/index.html

ще Ви отведе до страницата „За кого е този курс”. Прочетете текста на втория ляв бял транспарант и ще се убедите в това.

В разговора ни Вие споменахте нещо от рода на „Не че искам да се изкарам Господ, но всичко чака мен”, с което окончателно попаднахте във въпросната категория.

Споменаването на Господ ме насочва към интересна мисъл. Смятам, че почти всеки би се поласкал да кажат за него „Той работи божествено”. Аз бих се засегнал. Не одобрявам това да се работи божествено. Ето защо:

„3. Рече Бог: да бъде светлина. И биде светлина.

4. Видя Бог, че светлината е добро нещо …”

И така нататък за всички други Божии творения.

При божествената работа първо се прави нещо, а след това се гледа какво е станало и се оценява. Както сочи Библията, Господ си е харесвал всичко, каквото е сторил. Но направете една анкета и вижте колко са хората, които харесват Божиите творения. Но Господ може да си позволи такъв начин на работа. Той разполага с Вечността, за да поправи своите грешки. Това не означава, че се е засилил да ги поправя, а и кой да му каже за тях.

Човекът не разполага с толкова време за тази цел и за това му е нужно повече да мисли за възможните грешки преди да действа и колкото е възможно повече да ги избягва.

Това за „Божията работа” не касае Вас. Споменаването на Господ ме насочи към тези мисли. Имайки някаква представа за резултатите от Вашата работа, смятам, че добре обмисляте всички свои решения преди изпълнението им.

В споменатото провеждане на курса Вие щяхте да имате най-добрите възможности да преминете обучение в него. Щяхте да маневрирате между съботно-неделната и вечерната форми в зависимост от ангажиментите си. Не зная дали в следващото провеждане от 10 (12) май ще имате тази възможност, тъй като е голяма вероятността капацитетът на курса да се окаже запълнен. Тогава, ако Ви се наложи да маневрирате между формите, ще видя една картинка, която създаваше някога един мой учител. Той изправяше разговарящите в час ученици до прозореца с думите „Ще стоите сега там до прозореца и ще пишете прави като журналисти”.

Курсът би Ви дал възможност да имате време за всичко, но Вие нямате време за курса. А това е един порочен кръг. Спомняте ли си Малкия Принц на Екзюпери и неговия диалог с пияницата?

Можете да си го припомните от тук:

http://malkiqtprinc.atspace.com/12.htm

Това, което мисля за Вашата работа като ръководител е (това което следва е аванс от курса -:) ), че недостатъчно използвате капацитета на хората, които ръководите. Не им гласувате достатъчно доверие и не им делегирате достатъчно права, не им възлагате повече отговорности и не има предоставяте самостоятелност и свобода за действие в достатъчно широки граници. Това може да означава, че нямате доверие в техните способности или не познавате добре тези способности. Но за да ги опознаете, трябва да дадете възможност да ги проявят. Сам решавате не само основните, централните за организацията Ви проблеми, но и много други, по-второстепенни, които не би трябвало да са Ваша грижа.

Ако нещо коригирате от това, ще мога да Ви виждам в залата при следващия курс като редовен и прилежен курсист, без да има нужда от маневриране между формите.

Може би с някои неща в това писмо засягам Вашето самолюбие. Всеки човек желае да бъде важен и самолюбието не е порок, а нормално човешко чувство, което всеки лидер трябва да умее да използва у хората, които води. Но за да може да прави това, той трябва да го „ампутира” у себе си. Личното изявяване за Вас трябва да бъде изминат и приключен етап. Вие сте лидер и Вашето изявяване е чрез резултатите, които постига Вашата организация благодарение на успешното Ви лидерство.

Не бива да се засягате от думите ми и поради това, че сега съм в ролята на Ваш консултант, за което имам знания и умения, а на консултантите им се налага да казват и не съвсем приятни неща.

Завършвам с пожелание да направите нещо относно времето и да посетите курса.

Искрено Ваш,

Владимир Величков,

водещ курса по Адаптиращ Мениджмънт-

04 февруари 2008

Да бъда или да не бъда лидер?

Този хамлетовски въпрос съзнателно или не съвсем си го задава всеки ръководител. От това какъв е бил отговорът, който той следва в своята дейност, зависи неговата успешност като ръководител. Ако отговорът е „да бъда”, той потенциира възможности за успешно ръководство и висока резултатност във функционирането на организацията и в нейното развитие.

Желанието на ръководителя да бъде лидер е необходимо, но не достатъчно условие за да се реализира тази успешност. Нужно е целенасочено обучение, с което да се придобият специализирани знания и умения, без които лидерството е невъзможно.

За да стартира процесът на превръщане на ръководителя, мениджъра в лидер са необходими поредица от предпоставки, които зависят от бъдещия лидер.

Първата от тях е убедеността, че да си лидер е предимство, което няма алтернатива. Разликата между ръководене и водене е твърде съществена. Това, което може да се постигне чрез лидерството по отношение мотивираността на човешките ресурси, не може да се постигне по други начини. А именно мотивираността е факторът, който създава най-добри условия за протичане на целевите процеси в организацията и постигане най-високи резултати във функционирането и развитието й.

Втората предпоставка е убедеността, че лидерите се създават, а не се раждат. Тя е необходима за да се породи увереността, че необходимите за лидера качества могат да се придобият. Върху тази увереност може да се породи и вяра в успеха на обучението в лидерство, необходимото желание да се постигне това и воля за неотменно следване на поставената цел.

Третата предпоставка е създаване и укрепване на позитивното мислене. Песимизмът и скептицизмът са нежелани мисли и чувства за лидера. Това, което най-успешно укрепва оптимизма и развива позитивното мислене, са успехите. Успехите, постигнати първо в малките и лесно постижими начинания, водят до следващи успехи в по-големите и трудни дейности. Успехът ражда успех. Колкото повече успехи постигаш, толкова по-успешен ставаш. В нашия курс по Адаптиращ Мениджмънт по този повод цитираме Мечо Пух: „Колкото повече вали, толкова повече вали”.

След като са налице предпоставките, следва да се планира целия процес на обучение и самообучение за постигане на лидерските умения. Процесът е свързан както с придобиване на нови знания, така и на нови умения в различни области. Новите знания са свързани с културата на организацията, психологията, лидерските стилове и подходи. На тези проблеми са посветени три от модулите на нашия курс. Там е застъпено и изучаването на най-прогресивния лидерски стил.

Първоначалният план трябва да бъде ориентировъчен и да поставя ясно само началото. Как да се развие по-нататък плана, ще стане ясно в хода на обучението, когато ще се разкриват нови направления за обучение и самообучение.

Лидерските умения се развиват най-добре в условията на тяхното прилагане. Практиката, основана на добри знания, ще даде най-високи резултати в развитието на лидерските умения.

За да може да се стигне до всичко това е необходимо едно начално условие: ръководителят (или бъдещият ръководител) наистина да си е задал въпроса от заглавието.